بسم الله الرحمن الرحیم
 

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه جشن روز پرستار بیمارستان خیریه غیاثی


هشت جواب صحیح از هشت سوال


1- محمد گراکوهی  2- جعفر نصیری 3- فرهاد ابوالحسنی 4- جمهور میرزایی 5- زرین تاج ابراهيمي
6- محدثه حیدریان 7- حوا خاتمی 8- معصومه شاهبداغی 9- کاظم میهنی 10- زینب صمدی
11- اعظم دعایی  12- احمد حیدری  13- زهرا سادات هاشمی 14- الهام مداحی 15- نفیسه صفرعلی
16- پوران آبام  17- مریم احمدی بهمدانی 18- لیلا حسینی 19- معصومه جعفرنژاد 20-معصومه محمدی
21- معصومه غسیلی 22- عاطفه یوسفی 23- وحید ذوالفقاری 24- مینو قلی یار 25- الهام سبزی وند
26- فرح روز مهینی 27- علیرضا شاهنده 28- زهرا صارمی 29- مظلومه روحانی  30- رویا نهالی
31- معصومه مهاجرین 32- فاطمه مجیدی 33- فرزانه افشار 34- فاطمه قدیمی 35- پرویز اکبری 
36- سارا اسد زاده 37- صدیقه عبادی  38- زهرا پور عباسی  39- شیما متین پور 40- بیتا باجولی
41- مریم ضیایی 42- اعظم هداوندی 43- سمیه توکلی  44- حسن صادقی  45- سمیه عبدی خانی
46- صغری عباسی 47- مهناز (شماره پرسنلی 100)     


                     

هفت جواب صحیح از هشت سوال

1- سکینه طالبی 2- محمد صمدی 3- پیروز اصلانی 4- خدیجه جهانگیری 5- توران منصوری
6- اعظم مولایی 7- مریم دردایی 8- سمیه آبام 9- سارا ملکی 10- پوراندخت جعفری
11- بهاره رشید 12- حسین تاج آبادی 13- زهرا نایبی 14- میترا مرزبان 15- طیبه مافی
16- مریم میهنی 17- ساناز صادقی 18- زینب قرایلو 19- محبوبه رستگار  20- زهرا قنبری
21- سیده زهرا فرهی                                                   
شش جواب صحیح از هشت سوال

1- راحله گل محمد پور 2- زهرا ملا وردی 3- شهربانو داوری 4- محمد مهدی احمدی    
پنج جواب صحیح از هشت سوال

1- نسرین سرخیل          
سه جواب صحیح از هشت سوال

1- سید محمد موخریان 2- جلال انصاری